top of page

Synchronized Lifting Jack

อุปกรณ์ยกรถไฟแบบซิงค์โครไนซ์


          อุปกรณ์ยกรถไฟแบบซิงค์โครไนซ์ ใช้สำหรับการยกตัวรถไฟขึ้นและลง อุปกรณ์ยกรถไฟแบบซิงโครไนซ์สามารถทำการยกรถไฟได้พร้อมกันตั้งแต่การยกรถไฟ 1 คัน ไปจนถึงการยกรถไฟ 6 คันในการยกเพียงครั้งเดียว โดยใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ 2 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยวัตถุประสงค์หลักของอุปกรณ์คือเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านล่างรถไฟ และเพื่อทำการเปลี่ยนแคร่ และชุดล้อของรถไฟ





Synchronized Lifting Jack


          The Synchronized Lifting Jacks are used for lifting and lowering complete trains. The synchronized lifting jack is capable for the lifting operation of the single car train up to 6 cars train in the single time by using only 2 operators, depends on the customization for the customer’s requirement. The equipment’s main purpose is for maintenance the parts under the train and changing of bogies and wheelsets.

เครื่องจักรกลการเกษตร
nfl sports betting lines
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
nfl sports betting lines
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
nfl sports betting lines
อุตสาหกรรมระบบราง
nfl sports betting lines
bottom of page