top of page

AC Condenser Washing Tank

เครื่องล้างแผงคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ


          เครื่องล้างแผงคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ ถูกออกแบบเพื่อการทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศที่ถูกถอดออกจากรถไฟ อุปกรณ์จะประกอบไปด้วย ระบบระบายน้ำเสีย, ระบบปั้มน้ำแรงดันสูงพร้อมถังน้ำสำรอง และอุปกรณ์ปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำ รวมไปถึงโครงสร้างส่วนล้างของอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างมิดชิด สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย และสามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

AC Condenser Washing Tank


          The AC condenser washing tank is designed for the cleaning of Air-Condition’s condenser which has been removed from the trainset. The equipment comprises of the drainage system, high pressure water pump and water tank with adjustable pressure/flow. The enclosed design of the equipment allows the operator to work easily and achieving the high performance of the cleaning capability.

เครื่องจักรกลการเกษตร
nfl sports betting lines
ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบน้ำ
nfl sports betting lines
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
nfl sports betting lines
อุตสาหกรรมระบบราง
nfl sports betting lines
bottom of page